Având în vedere avantajele finanțării prin piața de capital, precum și tendința publicului de a investi în instrumente financiare, companiile ce își propun să se dezvolte sunt tot mai mult interesate să acceadă la cota unei burse, de unde și tendința crescătoare a finanțărilor cu capital ce circulă pe piețele financiare. Este vorba, în special, de economiile bănești (mobilizate sub forma instrumentelor financiare) ale unui mare număr de persoane, care investesc, însă, fiecare o sumă relativ redusă într-o anumită valoare mobiliară.

Pentru ca mobilizarea disponibilităților bănești prin intermediul investițiilor în instrumente financiare să se facă în condiții de protecție a investitorilor, au fost luate măsuri și create mecanisme și instituții adecvate acestui scop.


MIFID

Directiva Europeana privind Instrumentele Financiare („MIFID”)

Directiva Europeană privind Piețele și Instrumentele Financiare - MIFID este cea mai nouă legislație europeană, aplicabilă începând cu data de 01 noiembrie 2007 și are un impact major privind modul în care vor fi puse la dispoziția clienților serviciile financiare pe tot cuprinsul UE.

Cele mai importante dintre noile cerințe impuse de MIFID sunt:

  • categorisirea clienților în conformitate cu criteriile introduse de aceasta Lege;
  • luarea tuturor măsurilor privind obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienți („best execution”), fie că este vorba de preluarea ori de executarea ordinelor acestora;
  • punerea la dispoziția clienților a informațiilor potrivite.

În acest sens, vă rugăm să luați la cunostință că Muntenia Global Invest vă va trata în calitate de client de retail (client cu amănuntul), în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 cu toate modificările ulterioare, precum și cu regulamentele ASF aplicabile. În situația în care nu sunteți de acord cu această încadrare și doriți să fiți tratat în calitate de „client profesional” sau „contraparte elgibilă”, trebuie să ne notificați despre aceasta în scris.

Muntenia Global Invest va analiza posibilitatea acordării statutului solicitat de dvs. Vă avertizăm, totuși, că în situația acceptării solicitarii dvs., veți pierde unele drepturi de protecție prevăzute de Lege, printre care, posibil, cele legate de „politica de execuție a ordinelor”.

Dincolo de faptul că Muntenia Global Invest a promovat politica de a depune cele mai bune eforturi („best efforts”) în vederea asigurării celei mai bune execuții („best execution”) pentru clienții săi, vă rugăm să luați la cunostiință despre:

Aceste documente incluse în „politicile” adoptate de Muntenia Global Invest sunt actualizate în conformitate cu prevederile MIFID. În situația în care aveți nelămuriri privind prevederile acestor documente, vă rugăm să ne contactați pentru a vă furniza toate explicațiile necesare.

Conținutul MIFID în original poate fi consultat aici.

Fondul de Compensare a Investitorilor

1. Ce servicii acopera Fondul?
Toate serviciile de investitii financiare asa cum sunt acestea definite in Legea nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care un intermediar solicita autorizatie conform Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investitii financiare sunt acoperite de Fond in masura in care implica detinerea de fonduri banesti si/sau instrumente financiare ale investitorilor. Aceasta inseamna ca, practic, numai o parte din serviciile de investitiile enumerate fac obiectul compensarii. De exemplu, in cazul consultantei de investitii intermediarul nu detine fonduri banesti sau instrumente financiare ale clientilor, deci pierderile rezultate din acordarea de consultanta nu sunt acoperite.

2. Ce instrumente financiare compenseaza Fondul?
Fondul compenseaza toate instrumentele financiare, asa cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare: Regulamentul nr.31/2006 din 14 decembrie 2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene. In categoria instrumentelor financiare intra si drepturile de alocare.

3. Ce se intelege prin investitor?
Investitorul este orice persoana (fizica sau juridica) care a incredintat fonduri banesti sau instrumente financiare unui intermediar (societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit) in scopul prestarii de servicii de investitii sau unei societati de administrare a investitiilor in scopul administrarii de portofolii individuale de investitii.

4. Fondul compenseaza investitorii la Fondul National de Investitii (FNI)?
Nu. Cadrul legislativ aplicabil Fondului de Compensare a Investitorilor nu cuprinde si fondurile de investitii. In prezent, despagubirea pagubitilor FNI se face de catre Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului (AVAS).

5. De ce investitorii fondurilor de investitii nu sunt compensati de catre Fond?
La momentul publicarii sale in martie 1997, Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor se aplica doar firmelor de investitii si nu a inclus in sfera de aplicare societatile de administrare a investitiilor (SAI-urile) deoarece la nivel european, organismele de plasament colectiv erau reglementate de un cadru legislativ diferit si anume Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM). Odata cu intrarea in vigoare in 2002 a Directivei 2001/107/CE de modificare a Directivei 85/611/CEE in vederea reglementarii societatilor de administrare si a prospectelor de emisiune simplificate, societatile de administrare a organismelor de plasament colectiv au putut administra portofolii individuale de investitii ale investitorilor (administrarea portofoliilor de investitii era deja un serviciu de investitii prevazut in Directiva 93/22/CEE - Investment Services Directive, dar putea fi prestat doar de firmele de investitii). In consecinta, Directiva 2001/107/CE a prevazut ca societatile de administrare a organismelor de plasament colectiv care sunt autorizate sa presteze acest serviciu trebuie sa participe la o schema de compensare a investitorilor. In concluzie, in cazul SAI-urilor, Fondul nu compenseaza investitorii la fondurile de investitii, ci doar fondurile banesti si instrumentele financiare in baza administrarii portofoliilor individuale de investitii.

6. Fondul are suficiente resurse pentru compensarea investitorilor?
Fiecare investitor are dreptul sa fie compensat in limita plafonului stabilit prin reglementarile A.S.F., indiferent de resursele financiare de care dispune Fondul. De exemplu, plafonul de compensare stabilit pentru anul 2012 este de 20000 EUR/investitor.

7. Cum isi asigura Fondul resursele pentru plata compensatiilor?
Pentru asigurarea resurselor financiare necesare compensarii, Fondul colecteaza de la membrii sai contributii initiale, anuale si, daca este cazul, contributii speciale.

8. Toti investitorii beneficiaza de compensare?
Nu. Deoarece cadrul legislativ la nivel european a avut in vedere, in principal, asigurarea compensarii pentru micii investitori, anumiti investitori sunt exceptati de la compensare printre care si investitorii profesionali si institutionali. In consecinta, pentru investitorii institutionali si profesionali nu exista alte proceduri de compensare sau alte garantii. In categoria investitorilor profesionali si institutionali intra societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, fondurile de pensii etc.

FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informatii.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016

si

- Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

- în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise si/sau închise de tine la instituţiile financiare din România fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F;

- aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

Prima raportare se va face pe data de 31 august 2016 –raportare conturi din Romania ale rezidenţilor S.U.A., conform Legii conformităţii fiscale FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Detalii suplimentare regăsiţi aici şi accesând link-urile de mai jos:


www.mfinante.ro/acordfatca.html

www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Alerte ESMA

Alerte IOSCO

Comitetul Moneyval

Declaratii FATF

Sancţiuni internaţionale (ASF)